Правилно адресирање и поштенски броеви

 

Правилното адресирање на пратките е предуслов за нивна квалитетна и навремена достава.

Адресата на пратката треба да ги опфати следните податоци:

За физички и правни лица кои не користат Поштенски преградок

 

Податоци за примачот:

Име и презиме на примачот

Улица, број

Број на доставна пошта

Податоци за испраќачот:

Име и презиме на испраќачот

Улица, број

Број на доставна пошта

 

 

За правни лица кои користат Поштенски преградок

 

Податоци за примачот:

Име и презиме на примачот

Улица, број

Број на поштенски преградок

Број на доставна пошта

Податоци за испраќачот:

Име и презиме на испраќачот

Улица, број

Број на поштенски преградок

Број на доставна пошта 

Упатство за правилно адресирање
Upatstvo za pravilno adresiranje